Financieren

Degene die een aanvraag indient bij Allign-CF, wordt de 'geldnemer' genoemd. Wat staat hem of haar te wachten? Hier vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen over financieren via Allign-CF.

Mijn account

Hoe vraag ik een nieuw wachtwoord voor Mijn Allign-CF aan?

U kunt hier een nieuw wachtwoord aanvragen.

Waar kan ik mijn jaaropgave terugvinden?

Als u inlogt bij Mijn Allign-CF en u gaat naar Mijn statistiek, dan vindt u onderaan de pagina de knop 'Jaaropgaaf aanvragen'. Als u hierop klikt, wordt uw jaaropgave automatisch naar uw e-mailadres gestuurd. 

Financiering aanvragen

Hoe verloopt het aanvraagproces via Allign-CF.nl?

Om geld te lenen via Allign-CF begint u met het indienen van de aanvraag. Dit kan via Financiering aanvragen. Nadat u uw aanvraag heeft geregistreerd, vragen wij bij u documenten op, om uw project te kunnen beoordelen. Hierover mailen wij u. Wanneer wij alle gevraagde documenten binnen hebben, nemen wij uw aanvraag in behandeling. U ontvangt hiervan van ons een bevestiging per e-mail. In periodes van drukte kan dit langer duren.

De documenten zullen door uw crowdfunding beoordelaar worden beoordeeld, maar worden niet gepubliceerd op ons platform. Op basis van de beoordeling besluiten wij of uw aanvraag wordt voorgelegd aan de investeerders. Uw aanvraag wordt pas online geplaatst nadat u akkoord heeft gegeven.

Wordt uw aanvraag online geplaatst? Dan heeft u 30 dagen de tijd om het doelkapitaal bij elkaar te funden. Is het doelkapitaal na 30 dagen niet behaald? Dan komt de gehele aanvraag te vervallen. U kunt dan ook geen aanspraak maken op dat gedeelte dat wel is toegezegd. Is het doelkapitaal behaald? Dan sluit de aanvraag voor investeringen en ronden we deze verder af.

In overleg is het mogelijk om uw propositie eerst 14 dagen open te zetten voor de innercrowd (uw eigen familie/kennissen/netwerk), voordat uw project wordt gepubliceerd op de homepage van Geldvoorelkaar.nl. Na deze periode van maximaal 14 dagen wordt uw project op reguliere wijze gepubliceerd.

Na succesvolle funding wordt uw project afgerond. Dit afronden gebeurt in een aantal fasen. In de eerste fase benaderen we de nieuwe investeerders met de vraag om hun bescheiden aan te leveren. Zodra zij dit allen hebben gedaan, maken wij het contract aan voor de geldnemer. Dit is fase twee. Wanneer dit contract correct ondertekend retour is gekomen, versturen we het contract, samen met het verzoek tot overmaken van de investering, naar de investeerders.

Pas wanneer elke investeerder zijn/haar investering heeft overgemaakt, maken wij het bedrag in één keer over naar de geldnemer, minus de succesfee. Hiermee wordt het project ‘lopend’.

Welke documenten moet ik toesturen voor de beoordeling?

Wanneer u een aanvraag heeft ingediend, ontvangt u van ons en Geldvoorelkaar.nl een e-mail met de vraag om ons enkele documenten toe te sturen. De volgende documenten hebben wij nodig voor de beoordeling van een project:

Zakelijke aanvraag

 • Businessplan met een financierings- en investeringsplan
 • Kopie geldig identiteitsbewijs van ondernemers, bestuurders of gemachtigden
 • Privé adressen van ondernemers/bestuurders (voor BKR-toets)
 • Recent uittreksel Kamer van Koophandel
 • Recente IB-aangifte van alle ondernemers/bestuurders
 • Recente jaarverslagen (afgelopen drie jaar)

* Alle zakelijke aanvragen moeten gecontroleerd zijn door een financieel adviseur/accountant.

Vastgoedbeleggers (particulier)

 • Uitgewerkt businessplan met een overzicht van uw vastgoedportefeuille en huurovereenkomsten
 • Kopie van geldig identiteitsbewijs van u en (indien van toepassing) uw partner
 • Recente IB-aangifte
 • Uw privé adres (voor BKR-toets)
Waarom moet ik persoonlijke informatie toesturen?

Uw aanvraag wordt beoordeeld. Dit betekent dat Allign-CF en Geldvoorelkaar.nl globaal uw maximale kredietruimte berekent en deze classificeert. Indien blijkt dat u niet in aanmerking komt voor een lening, zullen wij u dat laten weten. Wij willen niet verantwoordelijk zijn voor overfinanciering.

Wie komt er in aanmerking voor financiering via Allign-CF?

Om te lenen via Geldvoorelkaar.nl, moeten aanvragers tenminste aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Leeftijd van 18 jaar of ouder
 • Nederlands ingezetene bij aanvraag en gedurende de looptijd van de lening
 • Handelingsbekwaam en -bevoegd
 • Bedrijven dienen ingeschreven te zijn bij de Nederlandse Kamer van Koophandel
Moet mijn bedrijf zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel om een lening te kunnen aanvragen?

Ja, het bedrijf moet reeds bij de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven.

Op basis van de gegevens die bij de Kamer van Koophandel bekend zijn, worden er toetsingen verricht door Graydon en Creditsafe. Zonder deze scores kan een project niet beoordeeld worden.

Welke zekerheden moet ik overleggen om in aanmerking te komen voor een financiering?

Allign-CF en Geldvoorelkaar.nl gaan in beginsel uit van hoofdelijke aansprakelijkheid van de geldnemer. Ook als de geldnemer een rechtspersoon is, tekenen de bestuurder(s), eigenaar(s), vennoten of relevante aandeelhouders in beginsel persoonlijk mee voor hoofdelijke aansprakelijkheid. Als op deze regel een uitzondering wordt gemaakt, wordt dat altijd expliciet in de publicatie vermeld.
Daarnaast kan als voorwaarde gesteld worden dat er aanvullende zekerheden worden verstrekt ten behoeve van de investeerders. Ter zekerheidsstelling kunnen één of meerdere pandrechten en/of één of meerdere hypotheekrechten worden gevestigd op naam van de Stichting Zekerheden.

De definitief te vestigen zekerheden worden per casus bepaald en te allen tijde duidelijk toegelicht in de te publiceren pitch behorende bij het crowdfundingproject.

Wat gebeurt er als binnen 30 dagen niet voldoende investeringen worden toegezegd?

Wanneer een project binnen de gestelde termijn van 30 dagen niet voor ten minste 90% volgeschreven wordt, komt deze aanvraag in zijn geheel te vervallen. De aanvrager heeft dan geen recht op het bedrag dat wel is geïnvesteerd, en hoeft daarover ook geen succesfee te betalen.

Hoeveel rente betaal ik over mijn lening?

U bepaalt zelf de hoogte van de rente die u bereid bent te betalen. Geldvoorelkaar.nl zal wel een bandbreedte aangeven waarbinnen het rentepercentage dient te vallen. Deze bandbreedte hangt af van de risicoclassificatie die aan uw project wordt toegekend. Wij raden effectieve rentepercentages van 12% of hoger af.

Welke kosten zijn er met een lening gemoeid?

Allign-CF en Geldvoorelkaar.nl trachten de kosten die gepaard gaan met uw lening of investering zo laag en transparant mogelijk te maken. Indien er zich wijzigingen in de tarieven voordoen wordt dat altijd duidelijk op de website vermeld. Gedurende de looptijd van uw lening zullen de genoemde kosten niet gewijzigd worden.

Voor het aanhouden van een profiel worden geen kosten in rekening gebracht. De plaatsingskosten zijn de kosten die in rekening gebracht worden in verband met de beoordeling van uw aanvraag en het plaatsen van de aanvraag op de website. Indien een aanvraag voor een lening onverhoopt niet geplaatst wordt, worden er ook geen kosten in rekening gebracht. Indien een aanvraag voor een lening wel gepubliceerd wordt, maar niet wordt volgeschreven, betaalt u slechts de plaatsingskosten. Bij een succesvolle funding wordt de eenmalige succesfee in mindering gebracht op het uit te keren kredietbedrag. 

Houd rekening met bijkomende kosten voor externe financieel adviseurs en notaris. Deze kosten verneemt u rechtstreeks via hen.

Hoeveel kan ik maximaal lenen?

Er is geen wettelijk maximum gesteld aan het bedrag dat u kunt lenen. Geldvoorelkaar.nl staat geen overcreditering toe. De lening moet vallen binnen de beschikbare afloscapaciteit.

Wat is de standaardbepaling voor vervroegde aflossing?

Tijdens de looptijd van de Overeenkomst Lening is het de Geldnemer niet toegestaan gedeeltelijk vervroegd af te lossen op de Lening. Het is de Geldnemer wel toegestaan de Overeenkomst Lening tijdens de looptijd in één keer in zijn geheel vervroegd af te lossen met bijbetaling van een bedrag gelijk aan 10 maal de Maandrente over het op dat moment nog niet afgeloste deel van de Lening. Indien de resterende looptijd van de Lening minder dan 10 maanden bedraagt, is de Geldnemer bij vervroegde gehele aflossing van de Lening een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan het aantal resterende maanden van de looptijd van de Lening, maal de Maandrente over het op dat moment nog niet afgeloste deel van de lening. Bij de berekening van dit bedrag wordt het aantal resterende maanden van de Lening naar beneden afgerond (als voorbeeld: een resterende looptijd van 4 maanden en 15 dagen, geldt bij de berekening van het verschuldigde bedrag als een looptijd van 4 maanden).

* Eventuele afwijkende afspraken worden in de pitch en de overeenkomst lening vastgelegd.